Vyhlásenie súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 18. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2024 (Cena). Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Vodné stavby a vodné hospodárstvo, vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Zriaďovateľ Ceny

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „Združenie“).

Spoluzriaďovatelia Ceny:

 • Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
 • Slovenská komora stavebných inžinierov,
 • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
 • Spolok architektov Slovenska,
 • Slovenský zväz stavebných inžinierov.

Organizátor Ceny:

Žilinská univerzita v Žiline Stavebná fakulta

v súčinnosti so Združením ABF Slovakia.

Súťaž sa organizuje v troch sekciách:

 1. sekcia – Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba,
 2. sekcia – Pozemné stavby,
 3. sekcia – Inžinierske konštrukcie a stavby,
 4. sekcia – Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Kritériá hodnotenia prác:

 • Tvorivý prístup k riešenému problému.
 • Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.
 • Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.

Zúčastnené fakulty:

 1. Stavebná fakulta STU v Bratislave,
  1. Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave,
  1. Stavebná fakulta TU v Košiciach,
  1. Fakulta umení TU v Košiciach, katedra architektúry,
  1. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.

Každá z fakúlt vyberie vo fakultnom kole do súťaže najviac tri záverečné bakalárske práce v každej sekcii. Súťaže sa môžu zúčastniť len študenti (absolventi) akreditovaných študijných programov vrátane medziodborových príslušnej fakulty.

Odovzdanie prihlášok a prác organizátorovi Ceny:

 • prihlášky a záverečné práce odovzdajú zúčastnené fakulty organizátorovi súťaže na adresu:

Stavebná fakulta ŽÚ v Žiline Univerzitná 8215/1,

010 26 Žilina

e-mail: mail@abfslovakia.sk

 • vyplnenú opečiatkovanú záväznú prihlášku odovzdajú fakulty najneskôr do 13. septembra 2024,
  • kompletnú dokumentáciu troch, nezávislou fakultnou komisiou vybraných, záverečných bakalárskych prác do 30. septembra 2024 (fakultné kolá),
  • technická dokumentácia každej odovzdávanej práce pozostáva: záverečnej bakalárskej práce, anotácie, zdôvodnenia prihlásenia do Ceny (vypracované fakultnou komisiou), vizualizácie na USB (formát A4, 300 dpi) – týkajú sa len sekcií I a II, max. 4 ks foto fyzických modelov ako súčasť technickej dokumentácie aj v elektronickej forme, 1 výtlačok postera s rozmermi 700 x 1000 mm (na výšku) slúžiaci k prezentácii na výstave všetkých záverečných bakalárskych prác vytvoreného podľa etalónu postera. Poster sa doručí organizátorovi stočený v tube spolu so záverečnou bakalárskou prácou a príslušnými dokumentmi.

Odmeny za ocenené práce v jednotlivých sekciách:

Prvé miesto                                 á 500 EUR

Druhé miesto                               á 250 EUR

Tretie miesto                                á 150 EUR

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční najneskôr do 31. januára 2025 v sídle organizátora Ceny – Stavebná Fakulta ŽÚ v Žiline.

Prezentácia odmenených bakalárskych prác, ich autorov, pedagogického vedenia a príslušnej vysokej školy sa uskutoční na internetových portáloch zúčastnených vysokých škôl, v ich periodikách, v periodikách zriaďovateľov cien, ako aj v niektorých ďalších známych odborných periodikách a na ďalších portáloch odvetvia architektúry a stavebníctva.