Vyhlásenie súťaže

Zriaďovatelia Inžinierskej ceny: Slovenská komora stavebných inžinierov (súčasne aj líder odborných garantov), Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú

12. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY

za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia

v akademickom roku 2022/2023.

Jej predmetom je zapojenie fakúlt univerzít na Slovensku do celoštátnej Ceny v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb.

Zámerom udeľovania Ceny je motivácia k zdravému súťaženiu zvyšovaním kvality diplomových prác, a tým vedenie ku kvalitnej príprave projektovania v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb v profesionálnej kariére autorizovaného inžiniera Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Organizátorom Ceny je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. Ocenenia udeľuje odborná porota študentom absolventského inžinierskeho štúdia fakúlt troch univerzít

v Slovenskej republike, sú to:

(1) Slovenská technická univerzita v Bratislave

– Stavebná fakulta,

– Strojnícka fakulta,

– Fakulta elektrotechniky a informatiky,

– Materiálovo-technologická fakulta;

(2) Žilinská Univerzita v Žiline

– Stavebná fakulta,

– Strojnícka fakulta,

– Elektrotechnická fakulta;

(3) Technická Univerzita v Košiciach

– Stavebná fakulta,

– Strojnícka fakulta,

– Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Kritériá hodnotenia prác odbornou porotou:

1. Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.

2. Tvorivý prístup k riešenému problému.

3. Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Poradie kritérií hodnotenia je poradím ich váhy pri posudzovaní porotou.

Komisie na obhajobu diplomových prác inžinierskeho štúdia dotknutých fakúlt univerzít odporučia najlepšie DP do fakultného kola. Nezávislá fakultná komisia na základe fakultnej nominácie vyberie z nich najviac 6 (šesť) najlepších a pošle ich organizátorovi Ceny do štátneho kola, a to:

– 3 diplomové práce v oblasti Pozemné stavby – budovy,

– 3 diplomové práce v oblasti Inžinierske stavby.

O c e n e n i a

Odborná porota udelí jednej najlepšej diplomovej práci hlavnú cenu, a to Inžiniersku cenu 2022/2023 a jej autor bude nositeľom laureáta Inžinierskej ceny, ako aj ďalšie ocenenia: 3 čestné uznania. Súčasťou všetkých ocenení sú diplomy a finančné odmeny:

·         800 €  – Inžinierska cena 2022/2023,

·         400 €  – tri čestné uznania.

Slávnostné oficiálne vyhlásenie výsledkov Ceny a odovzdávanie ocenení s vernisážou výstavy všetkých diplomových prác, účasťou ich autorov a vedúcich diplomových prác, ako aj hostí známych osobností sa uskutoční do 20. februára 2023 v bratislavskom sídle Úradu Slovenskej komory stavebných inžinierov.