Výsledky ocenenia

V 12. ročníku súťaže Inžinierska cena 2023 zaslali fakulty do súťaže 17 prác na základe súťaže a výberu vo fakultných kolách. Práce posudzuje a ocenenia udeľuje odborná porota, ktorej členov nominovali zriaďovatelia Ceny. Porota posudzovala diplomové práce 4 fakúlt z 3 technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb.

Na základe návrhu Slovenskej komory stavebných inžinierov členom odbornej poroty odovzdal dekréty prof. Ing. Vladimír Benko PhD. Predseda SKSI ,za účasti prezidenta Združenia ABF Slovakia prof. Ing .Vincenta Kvočáka CsC a viceprezidenta Združenia ABF Slovakia Ing. Miloša Blanárika.

Porota pracovala v zložení:

 • Ing. Tomko Ján ospravedlnený (dopravné stavby, mestské inžinierstvo, územné plánovanie)
 • Ing. Cmarková Edita -predseda (pozemné stavby a architektúra ,tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov)
 • Ing. Plevák Milan (pozemné stavby, stavebný dozor, stavby vedúci)
 • Ing. Hanzel Vladimír (komplexné priemyselné stavby, dopravné stavby,
 • statika a dynamika stavieb)
 • Ing. Vránsky Vladimír (technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,
 • elektrotechnické zariadenia)

Porota hodnotila u predložených diplomových prác splnenie kritérií:

 • originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia,
 • tvorivý prístup k riešenému problému,
 • komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Porota posudzovala a hodnotila prihlásené diplomové práce obhájené v akademickom roku 2022/2023

Výsledky hodnotenia prác odbornou porotou

Inžinierska cena 2023 za najlepšiu diplomovú prácu

 • Názov :Využitie BIM modelu pri návrhu obnovy historických budov.
 • Autor: Ing. Andrea Hrubovčáková
 • Vedúci dipl. práce: Ing. Marcela Spišáková, PhD.
 • Univerzita: SvF ,STU Stavebná fakulta, Bratislava
 • Sekcia: Pozemné stavby

Čestné uznania (bez udania poradia)

Názov : Hydraulika a manažment vodných zdrojov

 • Autor: Ing. Eseniia Cheresova
 • Vedúci dipl. práce: prof.Ing.Šoltész PhD.,
 • Univerzita: STU Stavebná fakulta, Bratislava
 • Sekcia: VSVH

Názov : Mestská plaváreň Dubnica n/Váhom

 • Autor : Ing .Dávid Šimon
 • Vedúci dipl. práce: Ing. Jozef Gocál PhD
 • Univerzita: ŽU Žilina, Stavebná fakulta
 • Sekcia: Pozemné stavby

Názov : Návrh fotovoltického systému pre pokrytie vlastnej spotreby elektrickej energie objektu.

 • Autor : Ing. Adam Varga
 • Vedúci dipl. práce: doc. Ing. Jaroslav Petráš, PhD.
 • Univerzita: FEI TUKE Košice
 • Sekcia: Elektotechnika