Výsledky ocenenia

Hlavný zriaďovateľ:

 • Slovenská komora stavebných inžinierov – SKSI

Zriaďovatelia:

 • Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
 • Slovenský zväz stavebných inžinierov
 • Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska
 • Organizátorom Ceny je SKSI v súčinnosti so Združením ABF Slovakia.

Cieľom súťaže je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže s cieľom
zvyšovať kvalitu diplomových prác a súčasne motivovať univerzity ku kvalitnej príprave budúceho
absolventa na profesionálnu kariéru projektanta – autorizovaného inžiniera.

V hodnotenom ročníku, na základe výberu vo fakultných kolách, bolo zaslaných do súťaže celkovo 13
diplomových prác. Porota posudzovala a hodnotila vysokými školami prihlásené diplomové práce
obhájené v akademickom roku 2021/2022 s nasledovným rozdelením podľa jednotlivých fakúlt:

 • SvF STU v Bratislave – 6 prác
 • SvF ŽU v Žiline – 4 práce
 • SvF TU v Košiciach – 3 práce

Práce posudzovala a ocenenia udelila odborná porota, ktorej členov nominovali zriaďovatelia Ceny.
Na základe návrhu Slovenskej komory stavebných inžinierov členom odbornej poroty odovzdal dekréty
v zastúpení prof. Ing. Vincenta Kvočáka, CSc., prezidenta Združenia ABF Slovakia jeho viceprezident
Ing. Miloš Blanárik.

Odborná porota pracovala v zložení:

 • Ing. Tomko Ján – predseda (SKSI – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – dopravné stavby, mestské inžinierstvo, územné plánovanie)
 • Ing. Cmarková Edita (SKSI – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – budovy, tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov)
 • Ing. Hanzel Vladimír (SKSI – komplexné priemyselné stavby, statika a dynamika stavieb)
 • Ing. Plevák Milan (SZSI – pozemné stavby, SD – stavebný dozor , SV – stavbyvedúci)
 • Ing. Vránsky Vladimír (SEZ-KES – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, elektrotechnické zariadenia, energetická hospodárnosť budov)

Členovia odbornej poroty mali k dispozícii prihlásené diplomové práce a podklady v elektronickej forme
ku dňu 1. februára 2023. Pre zasadnutie odbornej poroty, ktoré sa uskutočnilo na úrade SKSI v Bratislave
dňa 27. februára 2023 mala porota k dispozícii:

 • úplné diplomové práce a postre,
 • stručnú anotáciu diplomových prác,
 • zdôvodnenie prihlásenia práce do Ceny vypracované nezávislými fakultnými komisiami.
  Porota hodnotila u predložených diplomových prác splnenie nasledovných kritérií:
 • originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia,
 • tvorivý prístup k riešenému problému,
 • komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Výsledky hodnotenia prác odbornou porotou:

V zmysle štatútu Ceny a kritérií hodnotenia diplomových prác porota udelila Inžiniersku cenu 2022 a tri Čestné uznania.

 • Laureát Inžinierskej ceny 2022: Renovácia pamiatkovo chránenej budovy /Mestský špitál/Renovácia pamiatkovo chráneného objektu so zameraním na sanačné metódy, Ing. Michal Lajmom, SvF STU
 • Čestné uznanie (bez určenia poradia): Bytový dom, Ing. Tomáš Müller, SvF TUKE
 • Čestné uznanie (bez určenia poradia): Multifunkčná budova, Ing. Erik Štefka, SvF UNIZA
 • Čestné uznanie (bez určenia poradia): Komplexné riešenie protipovodňovej a protieróznej ochrany na zníženie extrémneho odtoku a eróznych procesov v oblasti Malých Karpát, Ing. Lukáš Bachár, SvF STU