Vyhlásenie súťaže

16.  ROČNÍKA CENY ZDRUŽENIA PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA – ABF SLOVAKIA   

B A K A L Á R  2022

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 16. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia  BAKALÁR 2022 (Cena). Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných  vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia  v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus,  Architektonická tvorba, Pozemné stavby,  Inžinierske konštrukcie a stavby, vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania. 

Zriaďovateľ Ceny

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „Združenie“).

Spoluzriaďovatelia Ceny:

 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. – súčasne aj hlavný sponzor ceny,
 • Slovenská komora stavebných inžinierov,
 • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
 • Spolok architektov Slovenska,
 • Slovenský zväz stavebných inžinierov.

Organizátor Ceny:  

Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Fakulta architektúry a dizajnu

v súčinnosti so Združením ABF Slovakia. 

Súťaž sa organizuje v troch sekciách:

 1.  sekcia –  Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba.
 2.  sekcia – Pozemné stavby.
 3.  sekcia – Inžinierske konštrukcie a stavby.
Kritériá hodnotenia prác:
 • Tvorivý prístup k riešenému problému.
 • Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.
 • Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia. 

Zúčastnené fakulty:

 1. Stavebná fakulta STU v Bratislave,
 2. Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave,
 3. Stavebná fakulta TU v Košiciach,
 4. Fakulta umení TU v Košiciach, katedra architektúry,
 5. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.

Každá z fakúlt vyberie vo fakultnom kole do súťaže najviac  tri   záverečné bakalárske práce v každej sekcii. Súťaže sa môžu zúčastniť len študenti (absolventi) akreditovaných študijných programov vrátane medziodborových príslušnej fakulty.

Odovzdanie prihlášok a prác organizátorovi Ceny:

 • prihlášky a záverečné práce odovzdajú zúčastnené fakulty organizátorovi súťaže na adresu:

Fakulta architektúry a dizajnu STU
Námestie slobody 19
812 45  Bratislava 1

e-mail: mail@abfslovakia.sk

 • vyplnenú opečiatkovanú záväznú prihlášku odovzdajú fakulty najneskôr do 14. septembra 2022,
 • kompletnú dokumentáciu troch, nezávislou fakultnou komisiou vybraných, záverečných bakalárskych prác do 30. septembra  2022 (fakultné kolá),
 • technická dokumentácia každej odovzdávanej práce pozostáva: záverečnej bakalárskej práce, anotácie, zdôvodnenia prihlásenia do Ceny (vypracované fakultnou komisiou), vizualizácie na USB  (formát A4, 300 dpi) – týkajú sa len sekcií I a II, max. 4 ks foto fyzických modelov ako súčasť technickej dokumentácie aj v elektronickej forme, 1 výtlačok postera s rozmermi 700 x 1000 mm  (na výšku) slúžiaci  k prezentácii na výstave všetkých záverečných bakalárskych prác vytvoreného podľa etalónu postera, poster sa doručí organizátorovi stočený v tube spolu so záverečnou bakalárskou prácou a príslušnými dokumentmi.

Odmeny za ocenené práce v jednotlivých sekciách:

Prvé miesto                                  á  500 EUR

Druhé miesto                               á  250 EUR

Tretie miesto                                á  150 EUR

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční najneskôr do 31. januára 2023  v sídle organizátora Ceny -Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave.  Prezentácia odmenených bakalárskych prác, ich autorov, pedagogického vedenia a príslušnej vysokej školy sa uskutoční na internetových portáloch zúčastnených vysokých škôl, v ich periodikách, v periodikách zriaďovateľov cien, ako aj v niektorých  ďalších známych odborných periodikách a na ďalších portáloch odvetvia architektúry a stavebníctva.